Léto 2022 - mrkněte na info na úvodní straně, děkuji :)

Reklamační řád

Reklamační řád 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Zakoupením zboží (vyplněním a odesláním objednávky) prostřednictvím e-shopu na adrese https://www.fakedredy.cz provozovaném podnikající fyzickou osobou Simonou Grögerovou, se sídlem Luční 422, Prostějov 79604, IČ: 05498082 (dále jen „Prodávající“) souhlasí zákazník (dále jen „Kupující“) s tímto Reklamačním řádem pro prodej spotřebního zboží (dále jen „Reklamační řád“) popisující postup, jakým způsobem postupovat při uplatnění práv z vadného plnění u spotřebního zboží či jiného produktu pořízeného od Prodávajícího. 

1.2. Reklamace je třeba zasílat na email: chobotnice@fakedredy.cz

1.3. Tento Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále společně jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož se v době Zákonem určené k uplatnění práva z odpovědnosti za vady vyskytne vada (dále jen „reklamace“).

1.4. Převzetím zboží je okamžik jeho předání Kupujícímu.

1.5. Prodávající ke každému zakoupenému zboží vystavuje nákupní doklad (faktura nebo prodejka) se všemi potřebnými údaji uvedenými v zákoně pro uplatnění práv z vadného plnění (zejm. název zboží, délka doby k uplatnění práv z vadného plnění, cena, množství, sériové číslo).

1.6. Na žádost Kupujícího Prodávající vystaví zvláštní písemné potvrzení o právech plynoucích z vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Potvrzení obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha zboží, vydává Prodávající namísto potvrzení Kupujícímu nákupní doklad obsahující uvedené údaje. Pokud výrobce zboží uvádí jiné potvrzení, použije se potvrzení výrobce jako doklad o právech z vadného plnění.

 

2. Doba k uplatnění práv z vadného plnění

2.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet vždy dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o převzetí zboží.

2.2. Doba k uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Doba k uplatnění práv z vadného plnění je vždy vyznačena v nákupním dokladu nebo potvrzení. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí doba k uplatnění práv z vadného plnění, zaniknou, nebyla-li uplatněna v době k uplatnění práv z vadného plnění.

2.3. V případě doby k uplatnění práv z vadného plnění se reklamace řídí výše zmíněným Zákonem s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

 

3. Podmínky upravující práva z vadného plnění

3.1. Kupující je povinen překontrolovat zboží bez zbytečného odkladu po převzetí. V případě zboží dodávaného fyzicky je kupující povinen zkontrolovat (ideálně spolu s dopravcem) stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: chobotnice@fakedredy.cz a, je-li to možné, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat  e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a že zboží bylo dodáno řádně dle objednávky.

3.3. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího, tj. Luční 422, 79604 Prostějov; email: chobotnice@fakedredy.cz .

3.4. Reklamované zboží dodávané fyzicky, musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa, email a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

3.5. Kupující doloží oprávnění uplatnit práva z vadného plnění předložením nákupního dokladu nebo potvrzení, a pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o již vyřízené reklamaci. 

3.6. Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

(i) mechanickým poškozením zboží,

(iii) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

(iv) neodbornou instalací, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží,

(v) poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s předměty,

(vi) provedením nekvalifikovaného zásahu,

(vii) v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

(viii) poškození v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší mocí,

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

3.7. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

4. Způsob vyřízení reklamace

4.1. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

(i) na odstranění vady, anebo

(ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

(iii) neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit;

(iv) provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

4.2. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

(i) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

(ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

(iii) odstoupit od smlouvy;

(iv) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; tatáž práva Kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže se stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v době k uplatnění práv z vadného plnění již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

(v) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4.3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající na nevhodnost volby Kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale Prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud Kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace v Prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej Prodávající. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

4.4. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

4.5. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu či nedostatky zboží, za které již byla sleva poskytnuta.

4.6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.7. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je jeho obsahem, jaké právo z vadného plnění je požadováno, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace (reklamační doklad).

4.8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (nutné požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. O dobu nutnou k vyřízení reklamace se záruční doba neprodlužuje.

 
5.Závěrečná ustanovení

5.1. Tento Reklamační řád je platný od 3. 8. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.